dissabte, 23 de maig de 2009

Fonaments de la conducció eficient

La conducció eficient és un conjunt de tècniques de conducció que faciliten la reducció del consum de carburant del vehicle, reduint per tant la contaminació que aquest genera i augmentant la sensació de confort i la seguretat de la circulació.

Aquestos avantatges estan lligats a una disminució important del règim de gir del motor, que comporta una reducció significativa del consum i del soroll produït. Pel que fa a la seguretat de la circulació, la conducció eficient comporta un augment de la distància de seguretat i de l'anticipació a possibles situacions perilloses per part del conductor, per tal d'aprofitar l'energia cinètica emmagatzemada pel vehicle pel fet de viatjar a una determinada velocitat. Aplicant els consells que seguidament descriuré s'aconseguix reduir el desgast del motor i caixa de canvis, així com del sistema d'amortiguació i frenatge, i finalment dels pneumàtics.

Cal dir que alguns dels consells són aplicables només a cotxes moderns dotats d'injecció electrònica, i no són convenients per als models anteriors a 1993.

En els cotxes actuals, el combustible que s'injecta al motor depén de factors com el nivell d'accelerador, la càrrega del motor en un determinat moment, o la temperatura del refrigerant, i aquesta regulació es du a terme al control electrònic d'injecció. Com sabreu, l'estil de conducció influeix dràsticament en el consum del vehicle, mesurat habitualment en litres consumits per cada 100 km recorreguts. Aquest consum depén principalment del règim de gir del motor, i per a un determinat nivell de potència demandada el consum augmenta en relació directa amb les revolucions (a partir d'un nivell de 1000-1500 rpm). La següent gràfica mostra el consum front a la velocitat per a les distintes velocitats per a un cotxe de cilindrada mitjana:
Com és evident, si exigim una menor potència el motor consumeix menys, però el ralentí n'és una excepció, ja que el motor genera la potència mínima per tal de seguir girant i superar els fregaments interns, però el consum expressat en L/100km es dispara, ja que en aquest període la velocitat del cotxe sol ser molt baixa o nul·la. El consum d'un cotxe a ralentí oscil·la entre 400 i 700 mL per hora de funcionament, segons la cilindrada i el tipus de motor.

L'energia necessària per al funcionament del vehicle es troba en forma d'enllaços químics dins les molècules del carburant, i d'aquesta energia només n'aprofitem una petita part, ja que el rendiment del conjunt sol ser de l'ordre del 15-20% en els vehicles propulsats per gasolina, i d'un 20-25% en els dièsel, i a més el dièsel té un poder calorífic superior en un 13% al de la gasolina, fet que explica els menors consums dels darrers. Aquesta energia s'invertix en véncer les forces resistents, entre les quals es troben la resistència a la rodadura, l'aerodinàmica i la de transmissió, com es pot apreciar en aquesta gràfica:
A baixes velocitats predomina la resistència a la rodadura, causada per les lleugeres deformacions del pneumàtic en el seu cicle de funcionament, i és depenent del pes del vehicle, del tipus de pneumàtics i de la pressió d'aquestos, mentre que a altes velocitats predomina el factor aerodinàmic, ja que aquest depèn de la velocitat relativa del vehicle respecte al vent elevada al quadrat. Aquest factor té un pes determinant en el consum, i es veu afectat per les modificacions en la forma exterior del vehicle, per exemple obrir les finestres o instal·lar un accesori per al transport de càrrega.

Per això, una de les recomanacions de la conducció eficient és utilitzar tant com siga possible els dispositius de circulació forçada d'aire, i limitar l'ús del climatitzador per l'alt consum extra que aquest suposa, establint la temperatura interior a 23-24ºC en tot cas. Cal tenir en compte també factors com la càrrega del vehicle o el manteniment deficient, que augmenten el consum significativament, i per tant es recomana circular amb la menor càrrega possible, situant aquesta a l'interior del vehicle i efectuar controls de nivells i filtres per evitar consums excessius.

Les regles principals de la conducció eficient són les següents:
  • Circular sempre a baixes revolucions amb la marxa més llarga possible
  • Mantenir constant la velocitat de circulació
  • Canviar de velocitats en règims baixos, entre 2000 i 2500 rpm en motors de gasolina i entre 1500 i 2000 en motors dièsel
  • En processos de deceleració, canviar per a reduir la velocitat només quan siga estrictament necessari, sempre amb anticipació i previsió segons l'estat del trànsit
  • Si circulem fent ús del frenatge motor, el consum és nul mentre la velocitat del motor siga superior a unes 1200 rpm
Altres pràctiques que afavorixen un millor rendiment del vehicle són arrancar el motor sense prémer l'accelerador, iniciant la marxa immediatament en els motors gasolina, i esperant uns segons en el cas dels motors dièsel. Es recomana canviar a 2ª velocitat quan el vehicle haja recorregut uns 5 metres, o als dos segons d'haver engranat primera velocitat, passant a tercera velocitat a partir d'uns 30 km/h, a 4ª a partir d'uns 40 km/h, i a cinquena a partir d'uns 50 km/h, sempre que aquest darrer canvi no implique baixar de 1500 rpm. Després dels canvis es modificarà el nivell d'accelerador per obtenir el comportament desitjat amb suavitat, evitant grans acceleracions.

Els salts entre velocitats afavorixen un menor consum, encara que només es poden efectuar quan l'estat i la velocitat del trànsit ho permeten. En cas d'estar circulant en segona a una velocitat similar a la del trànsit precedent, canviarem a quarta si el motor es troba en el règim de canvi, mentre que si no hi ha trànsit o aquest circula amb fluïdesa canviarem a tercera fins adequar la velocitat a la del trànsit, i posteriorment canviarem a cinquena velocitat. Com es pot observar en la següent gràfica, la velocitat del vehicle és proporcional a la del motor en cada marxa (cliqueu per ampliar-la):
Si la situació no permet progressar en els canvis, continuarem en segona fins que el motor arribe al règim de canvi, on passarem a tercera. Posteriorment, si la situació ho permet, passarem a marxes llargues amb rapidesa per tal d'estalviar carburant.

L'ús del fre motor està recomanat, ja que aquest anul·la el consum del vehicle, limitant l'ús del fre a l'ajust puntual de la velocitat i a la detenció total. La seqüència de deceleració eficient és la següent:
  1. Deixar d'actuar sobre l'accelerador
  2. Aprofitar l'inèrcia del vehicle per a circular amb una marxa engranada (fre motor), ajustant la marxa segons la força de retenció necessària.
  3. Utilitzar el fre per a corregir la velocitat en situacions puntuals.
Per tal de mantenir aquest ritme de circulació és necessari anticipar-se al trànsit i mantenir una distància de seguretat suficient, observant en tot moment les accions dels vehicles precedents. Cal dir que moderar la velocitat ajuda a augmentar la seguretat i també a disminuir el consum, i per tant és recomanable circular a velocitats constants i moderades.

En el transcurs de maniobres d'una perillositat considerable, com incorporacions o adelantaments es prioritzarà la seguretat front a la eficiència, reduïnt la marxa per tal de revolucionar més el motor i obtenir una major acceleració. En aquest apartat cal dir que realitzar adelantaments per avançar pocs llocs no reduïx significativament el temps del trajecte, però causa consums elevats i compromet la seguretat de la circulació en la via.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Un article tractant el tema de la conducció eficient no podia faltar a aquest blog, ja que el publicador d'aquest article es un entusiasta d'aquest conjunt de tècniques i predica amb el exemple. A més a més, va fer el consum més baix entre tots els participants (6,2 amb un motor diesel) d'un curs de conducció eficient (i no té poc mèrit, alguns en va fer més d'un 9). L'article no pot explicar-se millor, excel-lent com sempre. Com que estem en temps de crisi, a més d'un li convendria llegir aquest article i aplicar-lo, ja que accelerons sense sentit i marxes apurades fins a les 4.000 revolucions es veuen a grapats, i tot es per no coneixer aquest tipus de conducció i els seus fonaments.